Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z zaburzeniami psychicznymi.


Charakter umowy – umowa zlecenie.

Czas obowiązywania umowy – od czerwca 2024 r. do grudnia 2024 r. (40 godzin miesięcznie).

Miejsce wykonywania pracy – w miejscu zamieszkania dziecka.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia w tym zwłaszcza: kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania, w codziennych czynnościach życiowych.

 

Wymagania niezbędne: (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.):

 

1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: psychologa, pedagoga, logopedy lub oligofrenopedagoga z doświadczeniem w pracy z dziećmi autystycznymi.

2. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej trzymiesięczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi zdobyte w jednej z następujących jednostek:

1) szpitalu psychiatrycznym;

2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

4) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;

5) warsztacie terapii zajęciowej;

6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1–5 świadczącej specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi.”;

3. W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w pkt. 1, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach wymienionych w pkt. 2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

4. Osoby świadczące usługi specjalistyczne muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

- umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;

- kształtowanie nawyków celowej aktywności;

- prowadzenie treningu zachowań społecznych.

 

Wymagania dodatkowe:

1. umiejętność skutecznego komunikowania się;

2. umiejętności organizowania pracy w miejscu zamieszkania klienta;

3. spostrzegawczość, podzielność uwagi;

4. zrównoważenie emocjonalne;

5. odporność na trudne sytuacje i stres;

6. prawo jazdy kat. B oraz posiadanie samochodu.

 

Kryterium wyboru ofert:

Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ogłoszeniu i posiada najkorzystniejszą cenę.

W cenie 1 godziny należy wliczyć koszty dojazdu oraz niezbędnych materiałów koniecznych do prowadzenia zajęć. Godzina usługi jest godzina zegarową liczoną jako faktycznie przepracowany czas w domu klienta, bez czasu dojazdu lub dojścia do miejsca zamieszkana podopiecznych.

 

Oferta powinna zawierać:

1. CV;

2. list motywacyjny;

3. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia;

4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

5. pisemne oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

6. pisemne oświadczenie lub zaświadczenie o niekaralności;

7. pisemne oświadczenie lub zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

8. pisemne oświadczenie kandydata, iż nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne ani dyscyplinarne;

9. ewentualne kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (np. zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych certyfikatach, itp.);

10. ofertę cenową za wykonanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych.

 

Oferty należy składać lub przesłać do dnia 31 maja 2024 r. do godziny 14:00 (decyduje data wpływu) na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krokowej ul. Wejherowska 3, 84-110 Krokowa, w kopercie z dopiskiem „Nabór na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 40 godzin miesięcznie (16.05.2024 r.)”.

Informacja merytoryczna – telefon 58 675 41 37.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 czerwca 2024 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej o godzinie 9:00 o wyborze oferty zawiadomimy telefonicznie.

Krokowa, dnia 16.05.2024 r.

 

 

 

zatwierdziła:

Kamila Jezierska

Z up. Kierownika Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Krokowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję że:

1) Administratorem Danych Osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Krokowej ul Wejherowska 3.

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, kontakt z inspektorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@krokowa.pl

3) Dane osobowe Pani/Pana przetwarzane będą w celach związanych z naborem na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. Po zakończeniu procesu rekrutacji pozyskane dane osobowe, dotyczące osób które nie zostały zatrudnione zostaną trwale usunięte.

4) Posiada Pani / Pan prawo żądania dostępu do danych osobowych oraz poprawiania danych osobowych. Ponadto przysługuje Pani / Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

5) Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych lub jej cofniecie będzie jednoznacznie traktowane z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji.

6) Zgoda wyrażona jest na potrzeby rekrutacji lub do czasu jej pisemnego odwołania.

7) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Oświadczam, iż zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

 

 

 

…………………………………..

 

(data i czytelny podpis kandydata)

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kaleta 16-05-2024 09:36:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dominika Dominik 16-05-2024
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kaleta 16-05-2024 09:36:37