Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z autyzmem.


Charakter umowy – umowa zlecenie.

Czas obowiązywania umowy – od maja 2021 r. do grudnia 2021 r. (40 godzin miesięcznie).

Miejsce wykonywania pracy – w miejscu zamieszkania dziecka.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia w tym zwłaszcza: kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania, w codziennych czynnościach życiowych.

Wymagania niezbędne:

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.):

1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

2. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż pracy w jednej z następujących jednostek:

1) szpitalu psychiatrycznym;

2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

4) ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym;

5) zakładzie rehabilitacji;

6) innej jednostce niż wymienione w ppkt. 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3. W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w pkt. 1, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach wymienionych w pkt. 2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

4. Osoby świadczące usługi specjalistyczne muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

- oligofrenopedagogiki;

- umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;

- kształtowanie nawyków celowej aktywności;

- prowadzenie treningu zachowań społecznych.

Wymagania dodatkowe:

1. umiejętność skutecznego komunikowania się;

2. umiejętności organizowania pracy w miejscu zamieszkania klienta;

3. spostrzegawczość, podzielność uwagi;

4. zrównoważenie emocjonalne;

5. odporność na trudne sytuacje i stres;

6. prawo jazdy kat. B oraz posiadanie samochodu.

Kryterium wyboru ofert:

Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ogłoszeniu i posiada najkorzystniejszą cenę.

W cenie 1 godziny należy wliczyć koszty dojazdu oraz niezbędnych materiałów koniecznych do prowadzenia zajęć. Godzina usługi jest godzina zegarową liczoną jako faktycznie przepracowany czas w domu klienta, bez czasu dojazdu lub dojścia do miejsca zamieszkana podopiecznych.

 

Oferta powinna zawierać:

1. CV;

2. list motywacyjny;

3. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia;

4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

5. pisemne oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

6. pisemne oświadczenie lub zaświadczenie o niekaralności;

7. pisemne oświadczenie lub zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

8. pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zawierający klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1781)”.

9. pisemne oświadczenie kandydata, iż nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne ani dyscyplinarne;

10. ewentualne kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (np. zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych certyfikatach, itp.);

11. ofertę cenową za wykonanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych.

 

Oferty należy składać lub przesłać do dnia 10 maja 2021 r. do godziny 15:00 (decyduje data wpływu) na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krokowej ul. Wejherowska 3, 84-110 Krokowa, w kopercie z dopiskiem „Nabór na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 40 godzin miesięcznie (26.04.2021 r.)”.

Informacja merytoryczna – telefon 58 675 41 37.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 maja 2021 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej o godzinie 9:00 o wyborze oferty zawiadomimy telefonicznie.

 

Krokowa, dnia 26.04.2021 r.

zatwierdziła:

Danuta Mroczkowska
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 klauzula.docx (DOCX, 6.33Kb) 2021-04-26 11:31:54 8 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kaleta 26-04-2021 11:31:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dominika Dominik 26-04-2021
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kaleta 28-04-2021 12:16:13